Hapi 1

Zgjidh njërin nga kurset
Nëntor - Dhjetor 2022
Zgjidh njërin nga kurset
Shkurt - Prill 2023
Zgjidh nivelin e suportit qe konsideron te nevojshem bazuar ne aftesite e tua digjitale.

Hapi 2