Termat dhe Kushtet e Përdorimit

Duke u regjistruar në platformën e Praktika.al ju jeni dakord me Kushtet e Përdorimit dhe Politikat e Privatësisë dhe ju jepni pëlqimin/miratimin tuaj për përdorimin e të dhënave personale të cilat do të përpunohen në përputhje të plotë me përcaktimet e Ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar, aktet nënligjore të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.

1. MARRËVESHJE PËR KUSHTET

Këto Kushte Përdorimi përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë ndërmjet jush, qoftë personalisht ose në emër të një subjekti (“ju”) dhe Praktika.al, që bën biznes si Praktika.al (“Praktika.al”, “ne”, “ne” “, ose “jonë”), në lidhje me aksesin tuaj dhe përdorimin e faqes së internetit https://praktika.al/ , https://app.praktika.al/, https://edu.praktika.al/ ,https://mesovet.al/  si dhe çdo formë tjetër mediatike, kanal mediatik, faqe interneti celular ose aplikacion celular të lidhur me to( kolektivisht, “Platforma/Faqja”). Ne jemi të regjistruar në Shqipëri dhe e kemi zyrën në Rrugën “Skëndërbej”, pallati nr. 4, shkalla nr. 1, apartamenti nr. 4. 1. 16, Tiranë, Shqipëri 1001. Ju pranoni që duke hyrë në Platformë, ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga të gjitha këto Kushte Përdorimi. NËSE NUK JENI DAKORD ME TË GJITHA KËTO KUSHTE PËRDORIMI, ATËHERË JU Ndalohet shprehimisht të përdorni PLATFORMËN DHE JU DUHET TË NDERPRISNI PËRDORIMIN MENJËHERË.

 

Termat dhe kushtet ose dokumentet plotësuese që mund të postohen herë pas here në platformë janë përfshirë këtu shprehimisht me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke përditësuar datën “Përditësimi i fundit” i këtyre Kushteve të Përdorimit dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për çdo ndryshim të tillë. Ju lutemi sigurohuni që të kontrolloni Kushtet e Përdorimit sa herë që përdorni platformën tonë në mënyrë që të kuptoni se cilat Kushte zbatohen. Ju do t’i nënshtroheni, dhe do të konsiderohet se jeni vënë në dijeni dhe se keni pranuar, ndryshimet në çdo Kusht të rishikuar të Përdorimit nga përdorimi juaj i vazhdueshëm i Platformës pas datës së postimit të këtyre Kushteve të Përdorimit të rishikuara. Informacioni i dhënë në platformë nuk është i destinuar për t’u shpërndarë ose përdorur nga ndonjë person ose ent në ndonjë juridiksion ose vend ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do të na nënshtronte ndonjë kërkesë regjistrimi brenda këtij juridiksioni ose vendi . Prandaj, ata persona që zgjedhin të hyjnë në Platformë nga vende të tjera e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe janë vetëm përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale në masën që ligjet lokale janë të zbatueshme. Platforma është menduar për përdoruefaqe të cilët janë të paktën 13 vjeç. Të gjithë përdoruefaqe që janë të mitur në juridiksionin ku ata banojnë (përgjithësisht nën moshën 18 vjeç) duhet të pranojnë këto kushte nën mbikëqyrjen e prindit ose kujdestarit të tyre për të përdorur platformën. Nëse jeni i mitur, duhet t’i kërkoni prindit ose kujdestarit tuaj të lexojë dhe të pranojë këto Kushte të Përdorimit përpara se të përdorni platformën. Nëse Praktika.al mëson se Informacioni Personal i një individi nën 13 vjeç është mbledhur në Shërbimin tonë pa miratimin e prindit apo kujdestarit, atëherë Praktika.al do të ndërmarrë hapat e duhur për të fshirë këtë informacion. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe zbuloni se fëmija juaj nën moshën 13 vjeç ka një llogari të regjistruar në Platformën tonë pa miratimin tuaj, ju lutemi njoftoni  në support@praktika.al dhe kërkoni që ne ta fshijmë atë informacion personal nga sistemet tona.

 

2. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

Platforma është pronë e Praktika.al dhe i gjithë kodi, bazat e të dhënave, funksionaliteti, softueri, dizajnet e faqeve të internetit, audio, video, teksti, fotografitë dhe grafika në faqe (bashkë, “Përmbajtja”) dhe markat tregtare, shërbimi markat dhe logot e përfshira në to (“Markat”) janë në pronësi ose kontrollohen nga ne ose janë të licencuara për ne, dhe mbrohen nga ligjet e të drejtave të autorit dhe markave tregtare dhe nga të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale dhe ligjet e konkurrencës së pandershme të Shqipërisë, ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit dhe ndërkombëtare. Përmbajtja dhe Markat ofrohen në platformë vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal. Me përjashtim të rasteve të parashikuara shprehimisht në këto Kushte të Përdorimit, asnjë pjesë e platformës dhe asnjë përmbajtje ose markë nuk mund të kopjohet, riprodhohet, grumbullohet, ripublikohet, ngarkohet, postohet, shfaqet publikisht, kodohet, përkthehet, transmetohet, shpërndahet, shitet, licencohet ose shfrytëzohet ndryshe për çfarëdo qëllimi tregtar, pa lejen tonë të shprehur paraprake me shkrim. Me kusht që të keni të drejtë të përdorni faqen, ju jepet një licencë e kufizuar për të hyrë dhe përdorur platformën dhe për të shkarkuar ose printuar një kopje të çdo pjese të Përmbajtjes në të cilën keni fituar siç duhet aksesin vetëm për arsye  personale, jo-komerciale përdorimi. Ne rezervojmë të gjitha të drejtat.

 

3. PËRGJEGJËSITË E PËRDORUESVE

Duke përdorur faqen, ju përfaqësoni dhe garantoni që: (1) të gjitha informacionet e regjistrimit që dorëzoni do të jenë të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota; (2) ju do të ruani saktësinë e këtij informacioni dhe do të përditësoni menjëherë informacionin e regjistrimit sipas nevojës; (3) ju keni aftësinë juridike dhe pranoni të pajtoheni me këto Kushte të Përdorimit; (4) nuk jeni nën moshën 13 vjeç; (5) nuk jeni i mitur në juridiksionin në të cilin banoni, ose nëse jeni i mitur, keni marrë lejen e prindërve për të përdorur Faqen; (6) ju nuk do të hyni në Faqe nëpërmjet mjeteve të automatizuara ose jo njerëzore, qoftë nëpërmjet një boti, skripti ose ndryshe; (7) ju nuk do ta përdorni faqen për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar; dhe (8) përdorimi juaj i Faqes nuk do të shkelë asnjë ligj ose rregullore të zbatueshme. Nëse jepni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose mbyllim llogarinë tuaj dhe të refuzojmë çdo përdorim aktual ose të ardhshëm të Faqes (ose ndonjë pjesë të saj).

 

4. REGJISTRIMI I PËRDORUESVE

Mund t’ju kërkohet të regjistroheni në platformë. Ju pranoni ta mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr, kërkuar ose ndryshuar një emër përdoruesi që ju zgjidhni nëse përcaktojmë, sipas gjykimit tonë, se ky emër përdoruesi është i papërshtatshëm, i turpshëm ose ndryshe i kundërshtueshëm.

 

5. PRODUKTET

Të gjitha produktet i nënshtrohen disponueshmërisë tonë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë për çfarëdo arsye. Çmimet për të gjitha produktet mund të ndryshojnë.

 

6. BLERJET DHE PAGESA

Ne pranojmë format e mëposhtme të pagesës:

– Viza

– Mastercard

– PayPal

Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë për blerjet dhe llogarinë për të gjitha blerjet e bëra nëpërmjet faqes. Ju pranoni më tej të përditësoni menjëherë informacionin e llogarisë dhe pagesës, duke përfshirë adresën e emailit, mënyrën e pagesës dhe datën e skadimit të kartës së pagesës, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës. Taksa e shitjes do t’i shtohet çmimit të blerjeve siç gjykohet e kërkuar nga ne. Ne mund të ndryshojmë çmimet në çdo kohë. Të gjitha pagesat do të bëhen në lekë.

Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat me çmimet që janë në fuqi për blerjet tuaja. Nëse porosia juaj i nënshtrohet tarifave të përsëritura, atëherë ju pranoni që ta tarifojmë mënyrën tuaj të pagesës në mënyrë periodike pa kërkuar miratimin tuaj paraprak për çdo tarifë të përsëritur, deri në momentin kur anuloni porosinë e zbatueshme. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo  gabim në çmim, edhe nëse kemi kërkuar ose kemi marrë tashmë pagesën.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi të vendosur përmes faqes. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë safaqeë e blera për llogari. Këto kufizime mund të përfshijnë porofaqeë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën mënyrë pagese dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porofaqeë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitëfaqe ose shpërndarëfaqe.

 

7. POLITIKA E RIMBURSIMIT

Të gjitha shitjet janë përfundimtare dhe nuk do të lëshohet asnjë rimbursim. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, pakënaqësinë me produktin, ndryshimin e mendjes ose  mos leximi i përshkrimit të produktit përpara se të bëni një blerje.

Ne i këshillojmë klientët tanë që të rishikojnë me kujdes përshkrimin e produktit dhe çdo informacion shtesë të dhënë përpara se të bëjnë një blerje, për t’u siguruar që produkti përmbush pritshmëritë e tyre.

Rimbursim i pagesave ndodh vetëm në rastet kur për një shërbim të caktuar është bërë pagesë me vlerë më të madhe se vlera në faturën e lëshuar për shërbimin. Në këtë rast bëhet rimbursim i vlerës së tepërt. 

 

8. VEPRIMTARI TË NDALUARA

Ju nuk mund të hyni ose përdorni Faqen për ndonjë qëllim tjetër përveç atij për të cilin ne e bëjmë të disponueshme faqen. Platforma nuk mund të përdoret për arsye tregtare, përveç atyre që janë të miratuara nga ne.

Si përdorues i Platformës, ju pranoni të mos:

 • Merrni sistematikisht të dhëna ose përmbajtje të tjera nga faqja për të krijuar ose përpiluar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një koleksion, përmbledhje, bazë të dhënash pa lejen me shkrim nga ne.
 • Mashtroni ne dhe përdoruefaqe e tjerë, veçanërisht për çdo përpjekje për të mësuar informacione të ndjeshme të llogarisë, siç janë fjalëkalimet e përdoruefaqe.
 • Anashkaloni, çaktivizoni ose ndërhyni në veçoritë e faqes që lidhen me sigurinë, duke përfshirë veçori që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e faqes dhe/ose përmbajtjes që përmbahet në të.
 • Përçmoni, njollosni ose dëmtoni ndryshe, sipas mendimit tonë, neve dhe/ose platformën.
 • Përdorni çdo informacion të marrë nga Platforma për të ngacmuar, abuzuar ose dëmtuar një person tjetër.
 • Përdorni në mënyrë të pahijshme shërbimet tona të mbështetjes ose paraqisni raporte të rreme për abuzim ose sjellje të pahijshme.
 • Përdorni faqen në një mënyrë të papajtueshme me çdo ligj ose rregullore në fuqi.
 • Angazhohuni në inkuadrim të paautorizuar ose lidhje të platformës.
 • Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiqeni të ngarkoni ose transmetoni) viruse, trojan horses ose materiale të tjera, duke përfshirë përdorimin e tepruar të shkronjave të mëdha dhe spamming (postimi i vazhdueshëm i tekstit të përsëritur), që ndërhyn në përdorimin e pandërprerë të çdo pale dhe kënaqësinë e Faqes ose modifikon, dëmton, prish, ndryshon ose ndërhyn në përdorimin, veçoritë, funksionet, funksionimin ose mirëmbajtjen e Faqes.
 • Angazhoheni në çdo përdorim të automatizuar të sistemit, si p.sh. përdorimi i skripteve për të dërguar komente ose mesazhe, ose përdorimi i çdo minimi të të dhënave, robotëve ose mjeteve të ngjashme për mbledhjen dhe nxjerrjen e të dhënave.
 • Fshini njoftimin për të drejtën e autorit ose të drejtat e tjera të pronarit nga çdo Përmbajtje.
 • Përpiqeni të imitoni një përdorues ose person tjetër ose të përdorni emrin e një përdoruesi tjetër.
 • Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiqeni të ngarkoni ose transmetoni) çdo material që vepron si një mekanizëm pasiv ose aktiv për mbledhjen ose transmetimin e informacionit, duke përfshirë pa kufizime, formate të qarta të shkëmbimit të grafikëve (“gif”), pikselë 1×1, gabime në ueb, cookies, ose pajisje të tjera të ngjashme (ndonjëherë të referuara si “spyware” ose “mekanizma grumbullimi pasiv” ose “pcms”).
 • Ndërhyni, prishni ose krijoni një ngarkesë të panevojshme në platformë ose rrjetet ose shërbimet e lidhura me platformën.
 • Ngacmoni, bezdisni, frikësoni ose kërcënoni cilindo nga punonjëfaqe ose agjentët tanë të angazhuar në ofrimin e ndonjë pjese të platformës për ju.
 • Përpiqeni të anashkaloni çdo masë të faqes të krijuar për të parandaluar ose kufizuar hyrjen në faqe, ose ndonjë pjesë të faqes.
 • Kopjoni ose përshtatni softuerin e platformës, duke përfshirë por pa u kufizuar në Flash, PHP, HTML, JavaScript ose kode të tjera.
 • Me përjashtim të rasteve të lejuara nga ligji në fuqi, deshifroni, dekompiloni, çmontoni ose riprodhoni ndonjë nga softuerët që përfshin ose në çfarëdo mënyre përbën një pjesë të Faqes.
 • Me përjashtim të rasteve kur mund të jetë rezultat i përdorimit standard të motorit të kërkimit ose shfletuefaqe të internetit, përdorni, lëshoni, zhvilloni ose shpërndani çdo sistem të automatizuar, duke përfshirë pa kufizim, çdo spider, robot, cheat utility, scraper ose offline reader që hyn në Faqe, ose duke përdorur ose lëshuar ndonjë skript të paautorizuar ose softuer tjetër.
 • Bëni përdorim të paautorizuar të Faqes, duke përfshirë mbledhjen e emrave të përdoruesve dhe/ose adresave të emailit të përdoruesve me mjete elektronike ose të tjera me qëllim të dërgimit të emailit të pakërkuar, ose krijimit të llogarive të përdoruesve me mjete të automatizuara ose me pretendime të rreme.
 • Përdorni faqen si pjesë e çdo përpjekjeje për të konkurruar me ne ose për të përdorur faqen dhe/ose përmbajtjen për çdo përpjekje ose ndërmarrje tregtare që gjeneron të ardhura.
 • Shisni ose transferoni profilin tuaj.

 

9. KONTRIBUTET E GJENERUARA TË PËRDORUESVE

Faqja mund t’ju ftojë të bisedoni, të kontribuoni ose të merrni pjesë në blogje, mesazhe, forume dhe funksione të tjera dhe mund t’ju ofrojë mundësinë për të krijuar, dorëzuar, postuar, shfaqur, transmetuar, kryer, publikuar, shpërndarë, ose transmetoni përmbajtje dhe materiale tek ne ose në faqe, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, shkrime, video, audio, fotografi, grafikë, komente, sugjerime ose informacione personale ose materiale të tjera (së bashku, “Kontributet”). Kontributet mund të shihen nga përdoruefaqe e tjerë të Faqes dhe nëpërmjet faqeve të internetit të palëve të treta. Si i tillë, çdo Kontribut që transmetoni mund të trajtohet si jo-konfidencial dhe jo pronësor.

Kur krijoni ose vini në dispozicion ndonjë Kontribut, në këtë mënyrë përfaqësoni dhe garantoni që:

 • Krijimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja publike ose performanca, dhe qasja, shkarkimi ose kopjimi i Kontributeve tuaja nuk cenojnë dhe nuk do të cenojnë të drejtat e pronësisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën e autorit, patentën, markën tregtare, sekretin tregtar ose të drejtat morale të çdo pale të tretë.
 • Ju jeni krijuesi dhe pronari i ose keni licencat, të drejtat, pëlqimet, lëshimet dhe lejet e nevojshme për të përdorur dhe për të na autorizuar ne, platformën dhe përdoruefaqe e tjerë të faqes për të përdorur kontributet tuaja në çfarëdo mënyre të parashikuar nga faqja dhe këto Kushte Përdorimi.
 • Ju keni pëlqimin me shkrim dhe/ose lejen e çdo personi individual të identifikueshëm në Kontributet tuaja për të përdorur emrin ose ngjashmërinë e secilit individ të tillë të identifikueshëm për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e kontributeve tuaja në çfarëdo mënyre të parashikuar nga Faqja dhe këto Kushte Përdorimi.
 • Kontributet tuaja nuk janë të rreme, të pasakta ose mashtruese.
 • Kontributet tuaja nuk janë reklama të pakërkuara ose të paautorizuara, materiale promovuese, skema piramidal, postime të padëshiruara, postime masive ose forma të tjera të padëshiruara.
 • Kontributet tuaja nuk janë të turpshme, të dhunshme, ngacmuese, shpifëse ose ndryshe të kundërshtueshme (siç përcaktohet nga ne).
 • Kontributet tuaja nuk nënçmojnë, frikësojnë ose abuzojnë askënd.
 • Kontributet tuaja nuk përdoren për të ngacmuar ose kërcënuar (në kuptimin ligjor të atyre termave) ndonjë person tjetër dhe për të nxitur dhunën kundër një personi ose klase të caktuar njerëzish.
 • Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj, rregullore ose rregull në fuqi.
 • Kontributet tuaja nuk cenojnë të drejtat e privatësisë ose të publicitetit të asnjë pale të tretë.
 • Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj të zbatueshëm në lidhje me pornografinë e fëmijëve, ose që synojnë të mbrojnë shëndetin ose mirëqenien e të miturve;
 • Kontributet tuaja nuk përfshijnë asnjë koment fyes që lidhet me racën, origjinën kombëtare, gjininë, preferencat seksuale ose të metat fizike.
 • Kontributet tuaja përndryshe nuk shkelin, ose lidhen me materialin që shkel, asnjë dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit ose ndonjë ligj ose rregullore të zbatueshme.
 • Çdo përdorim i Faqes në kundërshtim me sa më sipër, shkel këto Kushte Përdorimi dhe mund të rezultojë, ndër të tjera, në përfundimin ose pezullimin e të drejtave tuaja për të përdorur Faqen.

 

10. TË DREJTAT MBI KONTRIBUTET

Ne nuk pretendojmë asnjë pronësi mbi kontributet tuaja. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë deklaratë ose përfaqësim në Kontributet tuaja të ofruara nga ju në çdo hapësirë të faqes. Ju jeni vetëm përgjegjës për kontributet tuaja në faqe dhe shprehimisht pranoni të na çlironi nga çdo përgjegjësi dhe të përmbaheni nga çdo veprim ligjor kundër nesh në lidhje me kontributet tuaja.

Ne kemi të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm dhe absolut, (1) të modifikojmë, redaktojmë ose ndryshojmë në ndonjë mënyrë tjetër çdo Kontribut; (2) për të ri-kategorizuar çdo Kontribut për t’i vendosur ato në vende më të përshtatshme në Faqe; dhe (3) për të fshirë çdo Kontribut në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, pa paralajmërim. Ne nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar Kontributet tuaja.

 

11. UDHËZIME PËR VLERESIMET

Ne mund t’ju ofrojmë hapësira në faqe për të lënë komente ose vlerësime. Kur postoni një vlerësim, duhet të respektoni kriteret e mëposhtme: (1) duhet të keni përvojë të drejtpërdrejtë me personin/entitetin që shqyrtohet; (2) komentet tuaja nuk duhet të përmbajnë fyerje ose gjuhë fyese, raciste,  ose urrejtjeje; (3) vlerësimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca diskriminuese bazuar në fenë, racën, gjininë, origjinën kombëtare, moshën, statusin martesor, orientimin seksual ose paaftësinë; (4) vlerësimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca për veprimtari të paligjshme; (5) nuk duhet të jeni të lidhur me konkurrentët nëse postoni komente negative; (6) nuk duhet të bëni ndonjë përfundim në lidhje me ligjshmërinë e sjelljes; (7) nuk mund të postoni ndonjë deklaratë të rreme ose mashtruese; dhe (8) nuk mund të organizoni një fushatë që inkurajon të tjerët të postojnë komente, qofshin ato pozitive apo negative.

Ne mund të pranojmë, refuzojmë ose heqim komentet sipas gjykimit tonë. Ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim për të kontrolluar komentet ose për të fshirë komentet, edhe nëse dikush i konsideron komentet të pakëndshme ose të pasakta. Vlerësimet nuk miratohen nga ne dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht opinionet tona ose pikëpamjet e ndonjë prej partnerëve tanë. Ne nuk marrim përgjegjësi për ndonjë vlerësim ose për ndonjë pretendim, detyrim ose humbje që rezulton nga ndonjë vlerësim. Duke postuar një vlerësim, ju na jepni një të drejtë dhe licencë të përhershme, joekskluzive, mbarëbotërore, pa honorare, plotësisht të paguara, të caktueshme dhe të nënlicensueshme për të riprodhuar, modifikuar, përkthyer, transmetuar me çdo mjet, shfaqur, kryer, dhe/ose shpërndani të gjithë përmbajtjen në lidhje me vlerësimin.

 

12. APLIKACIONI MOBILE

Nëse aksesoni shërbimet tona nëpërmjet një aplikacioni celular, atëherë ne ju japim një të drejtë të revokueshme, joekskluzive, të patransferueshme, të kufizuar për të instaluar dhe përdorur aplikacionin celular në pajisjet elektronike të kontrolluara nga ju, si dhe për të hyrë dhe përdorur aplikacionin celular në përputhje me termat dhe kushtet përdorimit. Ju nuk duhet: (1) përveçse siç lejohet nga ligji në fuqi, nuk duhet të dekompiloni, të rindërtoni, të çmontoni, të përpiqeni të nxirrni kodin burimor ose të deshifroni aplikacionin; (2) të bëni modifikim, përshtatje, përmirësim, përkthim nga aplikacioni; (3) shkilni çdo ligj, rregull ose rregullore të zbatueshme në lidhje me aksesin ose përdorimin tuaj të aplikacionit; (4) të përdorni aplikacionin për çdo përpjekje që gjeneron të ardhura, ndërmarrje tregtare ose qëllime të tjera për të cilat nuk është projektuar ose synuar; (5) ta bëni aplikacionin të disponueshëm përmes një rrjeti ose mjedisi tjetër që lejon aksesin ose përdorimin nga shumë pajisje ose përdorues në të njëjtën kohë; (6) të përdorni aplikacionin për krijimin e një produkti, shërbimi ose softueri që është, drejtpërdrejt ose indirekt, konkurrues ose në çfarëdo mënyre një zëvendësues për aplikacionin; (7) përdorni aplikacionin për të dërguar pyetje të automatizuara në çdo faqe interneti ose për të dërguar ndonjë e-mail komercial të pakërkuar; ose (8) përdorni çdo informacion pronësor ose ndonjë nga ndërfaqet tona ose pronën tonë tjetër intelektuale në projektimin, zhvillimin, prodhimin, licencimin ose shpërndarjen e çdo aplikacioni, aksesor ose pajisjeje për përdorim me aplikacionin.

 

13. SUGJERIME

Ju pranoni që çdo pyetje, koment, sugjerim, ide ose informacion tjetër në lidhje me Platformën ose ofertat tona të ofruara nga ju për ne janë jokonfidenciale dhe do të bëhen pronë e vetme e jona. Ne do të zotërojmë të drejta ekskluzive, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale, dhe do të kemi të drejtën e përdorimit dhe shpërndarjes së pakufizuar të këtyre Sugjerimeve për çdo qëllim të ligjshëm, komercial ose ndryshe, pa njohje ose kompensim për ju. Në këtë mënyrë ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat për çdo Sugjerim.. Ju pranoni se nuk do të ketë asnjë rekurs kundër nesh për ndonjë shkelje ose shpërdorim të pretenduar ose aktual të ndonjë të drejte pronësie në Sugjerimet tuaja.

 

14. FAQJA DHE PËRMBAJTJA E PALËVE TË TRETA

Faqja mund të përmbajë (ose ju mund të dërgoheni nëpërmjet faqes) lidhje me faqet e tjera të internetit (“Uebsajtet e palëve të treta”) si dhe artikuj, fotografi, tekst, grafikë, fotografi, dizajne, muzikë, zë, video , informacione, aplikacione, softuer dhe përmbajtje ose artikuj të tjerë që u përkasin ose vijnë nga palët e treta (“Përmbajtja e palëve të treta”). Faqet e tilla të internetit të palëve të treta dhe përmbajtjet e palëve të treta nuk hetohen, monitorohen ose kontrollohen për saktësinë, përshtatshmërinë ose plotësinë nga ne dhe ne nuk jemi përgjegjës për asnjë faqe interneti të palëve të treta të aksesuara nëpërmjet sajtit ose ndonjë përmbajtje të palës së tretë të postuar në , i disponueshëm nëpërmjet, ose i instaluar nga faqja, duke përfshirë përmbajtjen, saktësinë, ofendimin, opinionet, besueshmërinë, praktikat e privatësisë ose politika të tjera të ose të përfshira në faqet e internetit të palëve të treta ose përmbajtjen e palëve të treta. Përfshirja, lidhja me, ose lejimi i përdorimit ose instalimit të ndonjë faqeje interneti të palëve të treta ose ndonjë përmbajtje të palëve të treta nuk nënkupton miratimin e tyre nga ne. Nëse vendosni të largoheni nga faqja dhe të hyni në faqet e internetit të palëve të treta ose të përdorni ose instaloni ndonjë përmbajtje të palëve të treta, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj dhe duhet të jeni të vetëdijshëm se këto Kushte Përdorimi nuk e rregullojnë këtë. Ju duhet të rishikoni kushtet dhe politikat e zbatueshme, duke përfshirë privatësinë dhe praktikat e mbledhjes së të dhënave, të çdo faqe interneti në të cilën ju lundroni nga faqja ose në lidhje me çdo aplikacion që përdorni ose instaloni nga faqja. Çdo blerje që bëni përmes faqeve të internetit të palëve të treta do të bëhet përmes faqeve të tjera të internetit dhe nga kompani të tjera, dhe ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me blerje të tilla që janë ekskluzivisht midis jush dhe palës së tretë të aplikueshme. Ju pranoni se ne nuk i miratojmë produktet ose shërbimet e ofruara në faqet e internetit të palëve të treta dhe ju do të na mbani të padëmshëm nga çdo dëm i shkaktuar nga blerja juaj e produkteve ose shërbimeve të tilla. Për më tepër, ju do të na mbani të padëmshëm nga çdo humbje e pësuar nga ju ose dëm që ju shkaktohet në lidhje me ose që rezulton në çfarëdo mënyre nga ndonjë përmbajtje e palëve të treta ose çdo kontakt me faqet e internetit të palëve të treta.

 

15. MENAXHIMI I FAQES/PLATFORMES

Ne rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, për: (1) monitorimin e Faqes për shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit; (2) të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore kundër kujtdo që, sipas gjykimit tonë, shkel ligjin ose këto Kushte Përdorimi, duke përfshirë pa kufizim raportimin e një përdoruesi të tillë tek autoritetet e zbatimit të ligjit; (3) sipas gjykimit tonë dhe pa kufizime, refuzoni, kufizoni aksesin, kufizoni disponueshmërinë ose çaktivizoni (në masën e mundshme teknologjikisht) cilindo prej Kontributeve tuaja ose ndonjë pjese të tij; (4) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizime, njoftime ose detyrime, për të hequr nga faqja ose për të çaktivizuar të gjithë skedarët dhe përmbajtjet që kanë përmasa të tepërta ose janë në ndonjë mënyrë të rëndë për sistemet tona. 

 

16. POLITIKA E PRIVATËSISË

Ne kujdesemi për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Duke përdorur Faqen, ju pranoni të jeni të detyruar nga Politika jonë e Privatësisë e postuar në faqe, e cila është e përfshirë në këto Kushte Përdorimi. Ju lutemi kini parasysh se Faqja mund të janë të hostuara në Shqipëri ose në ndonjë shtet tjetër. Nëse ju aksesoni Faqen nga çdo rajon tjetër i botës me ligje ose kërkesa të tjera që rregullojnë mbledhjen, përdorimin ose zbulimin e të dhënave personale që ndryshojnë nga ligjet në fuqi në Shqipëri, atëherë nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm të faqes, ju po transferoni të dhënat tuaja në Shqipëri dhe ju pranoni shprehimisht që të dhënat tuaja të transferohen dhe të përpunohen në Shqipëri.

 

17. PËRFUNDIMI

Këto Kushte Përdorimi do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë gjatë kohës që përdorni Faqen. 

Nëse mbyllim ose pezullojmë llogarinë tuaj për ndonjë arsye, ju ndalohet të regjistroheni dhe të krijoni një llogari të re nën emrin tuaj, një emër të rremë ose të huazuar ose emrin e ndonjë pale të tretë, edhe nëse mund të jeni duke vepruar në emër të pales së tretë. 

 

18. MODIFIKIME DHE NDËRPRERJE

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar ose hequr përmbajtjen e Faqes në çdo kohë ose për çfarëdo arsye sipas gjykimit tonë pa paralajmërim. Megjithatë, ne nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë asnjë informacion në faqen tonë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë të gjitha ose një pjesë të fertave tona pa njoftim në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim çmimi, pezullim ose ndërprerje të Faqes ose ofertave tona . Ne nuk mund të garantojmë se platforma dhe ofertat tona të shitjes do të jenë të disponueshme në çdo kohë. Mund të hasim probleme harduerike, softuerike ose të tjera ose duhet të kryejmë mirëmbajtje në lidhje me platformën, duke rezultuar në ndërprerje, vonesa ose gabime. Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë, rishikojmë, përditësojmë, pezullojmë, ndërpresim ose modifikojmë Faqen në çdo kohë ose për çfarëdo arsye pa njoftim për ju. Ju pranoni që ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje, dëmtim ose shqetësim të shkaktuar nga paaftësia juaj për të hyrë ose përdorur Faqen ose ofertat tona gjatë çdo ndërprerjeje.

 

19. KORIGJIMET

Në Faqe mund të ketë informacione që përmbajnë gabime tipografike, pasaktësi duke përfshirë përshkrimet, çmimet, disponueshmërinë dhe informacione të tjera të ndryshme. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin në Faqe në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

 

20. NA KONTAKTONI

Për të zgjidhur një ankesë në lidhje me faqen ose për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me përdorimin e faaqes, ju lutemi na kontaktoni në:

Praktika.al

Rruga “Skëndërbej”, pallati nr. 4, shkalla nr. 1, apartamenti nr. 4. 1. 16

Tiranë, Shqipëri

Email: support@praktika.al

 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Përditësimi i fundit: 15.02.2023