Politika e Privatësisë

Duke u regjistruar në platformën e Praktika.al ju jeni dakord me Kushtet e Përdorimit dhe Politikat e Privatësisë dhe ju jepni pëlqimin/miratimin tuaj për përdorimin e të dhënave personale të cilat do të përpunohen në përputhje të plotë me përcaktimet e Ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar, aktet nënligjore të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.

Të përgjithshme

Praktika.al respekton privatësinë e informacionit personal dhe të dhënave tuaja dhe stafi i saj do të sigurojë përputhjen me standardet e sigurisë dhe konfidencialitetit në lidhje me të gjitha informacionet dhe të dhënat personale të paraqitura nga ju nëpërmjet faqes dhe ne nuk do japim apo shpwrndajmw një informacion të tillë askujt pa pëlqimin tuaj paraprak (qoftë përdorues i regjistruar apo jo).

Ju rekomandohet të lexoni me kujdes këtë deklaratë të privatësisë (“Politika e privatësisë”) për të kuptuar politikën dhe praktikat tona në lidhje me trajtimin e informacionit personal dhe të dhënave të ofruara nga Përdoruesit në Faqe. Kjo Politikë e Privatësisë është e zbatueshme si për përdoruesit e regjistruar ashtu edhe për ata të paregjistruar, dhe kushtet këtu mund të përditësohen, rishikohen, ndryshojnë dhe/ose ndryshohen herë pas here sipas nevojës dhe/ose të përshtaten.

Duke u regjistruar ose duke përdorur shërbimet/Faqen, ose duke klikuar butonin “Regjistrohu”, ju:

Jepni pëlqimin që Praktika.al të mbledhë, përdorë, zbulojë dhe/ose përpunojë të dhënat tuaja personale për qëllimet e përshkruara më poshtë;

Nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me këtë Deklaratë të Privatësisë, ju lutemi  na kontaktoni në support@praktika.al.

Në këtë deklaratë të privatësisë, termat e mëposhtëm do të kenë kuptimet përkatëse të specifikuara më poshtë, përveç rasteve kur konteksti kërkon ndryshe:

“Punëdhënës” do të thotë një Përdorues ose Kompani që vendos një shpallje praktike/pune ose promovon ndonjë aktivitet në lidhje me praktikën/punën nëpërmjet Faqes.

“Praktika.al” do të thotë Praktika.al

“Profesionist” nënkupton përdoruesit që kërkojnë Praktika/punësim.

“Përdorues(it) e regjistruar” nënkupton Përdoruesit që regjistrohen në Faqe për të marrë shërbimet e ofruara nga Praktika.al. Përveç nëse konteksti parashikon ndryshe, referencat në këtë Deklaratë të Privatësisë për “përdoruesit” ose “ju” përfshijnë referenca për përdoruesit e përgjithshëm dhe përdoruesit e regjistruar.

“Faqe” nënkupton çdo faqe interneti ose aplikacion celular në pronësi dhe operim të Praktika.al.

 

Qëllimi i mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale

Gjatë përdorimit të Faqes, mund t’ju kërkohet të jepni informacione dhe/ose të dhëna personale. Për të përfituar nga shërbimet e ndryshme të ofruara nga Faqja, mund të jetë e nevojshme që ju t’i jepni Praktika.al informacionin dhe/ose të dhënat tuaja personale. Ju nuk jeni i detyruar të jepni informacionin dhe/ose të dhënat siç kërkohet në Faqe,megjithatë në këtë rast kisni parasysh se Praktika.al nuk do të jetë në gjendje të ofrojë shërbime të caktuara në Faqe në rast se ju nuk e bëni këtë.

Qëllimet e Praktika.al për mbledhjen dhe përdorimin e informacionit dhe të dhënave në Faqe përfshijnë, por nuk kufizohen në sa vijon:

 • për funksionimin e përditshëm të shërbimeve që ju ofrohen;
 • për t’ju ndihmuar të gjeni praktika/punësim të përshtatshëm me Punëdhënësit dhe për të ndihmuar Punëdhënësit për të vlerësuar përshtatshmërinë e kandidatëve për një vend të lirë praktike/pune për një spektër të gjerë vendesh pune dhe industrish;
 • për t’ju ofruar shërbime të ndryshme të ofruara nga faqja dhe buletinet, informacione mbi hapjet e vendeve të praktikës/punës dhe materialet promovuese dhe marketingu (për detaje të mëtejshme, ju lutemi referojuni seksionit të titulluar “Abonimi i Buletinit/Materialeve Promocionale/Materialeve të Marketingut” më poshtë);
 • për të trajtuar dhe ndjekur pyetjet, kërkesat dhe ankesat nga ju;
 • për t’ju kontaktuar në lidhje me njoftimet dhe komunikimet administrative që lidhen me përdorimin tuaj të Faqes dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve ose kërkesave tuaja;
 • të ndihmojë Praktika.al me zhvillime për qëllime të ardhshme marketingu dhe promovimi ose qëllime të tjera të brendshme;
 • për të verifikuar identitetin tuaj në reklamat e postuara, materialet, përfaqësimet, mesazhet, pikëpamjet ose komentet ose informacione të tjera të tilla (së bashku “Informacion”) në Faqe;
 • për të identifikuar se kush e ka parë Informacionin e postuar në Faqe;
 • për t’ju lejuar të merrni përfitimet tuaja si anëtarë të Faqes duke u regjistruar në ngjarje dhe promovime speciale të organizuara nga Praktika.al dhe/ose kompanitë partnere;
 • për të lehtësuar Praktika.al që të përdorin të dhënat tuaja personale për qëllime që lidhen me ofrimin e shërbimeve të ofruara nga Praktika.al dhe shërbimet e marketingut dhe/ose ngjarje të veçanta të Praktika.al;
 • për të marrë statistika për të analizuar përdorimin e Faqes në mënyrë që të ndihmojë zhvillimin e mëtejshëm të saj; dhe
 • për qëllime të ndryshme nga sa më sipër, të cilat kanë të bëjnë me Praktika.al dhe/ose ofrimin e produkteve dhe/ose shërbimeve të tyre.

Përpara se të përdorni faqen ose të zbuloni ndonjë informacion ose të dhëna në faqe, nëse jeni i mitur në juridiksionin ku banoni, duhet të kërkoni miratimin paraprak nga një person me përgjegjësi prindërore për ju, p.sh. prindi ose kujdestari.

Praktika.al përpiqet të mbledhë vetëm të dhëna personale që janë të nevojshme dhe të përshtatshme, por jo të tepruara në lidhje me qëllimet e përcaktuara më sipër.

Nëse Praktika.al kërkon përdorimin e të dhënave tuaja personale për një qëllim të ndryshëm nga ato të përcaktuara më sipër, ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj të përshkruar për të njëjtën gjë. Nëse jeni i mitur, pëlqimi i përshkruar duhet të jepet nga prindi ose kujdestari juaj.

 

Mbledhja e të dhënave personale

Praktika.al mund të mbledhë informacione personale dhe/ose të dhëna për ju, si emri, mbiemri dhe fjalëkalimi juaj, adresa, adresa e emailit, numri i telefonit, data e lindjes, vendi i banimit, kombësia, niveli arsimor, eksperienca e punës dhe NIPT(në rastin e punëdhënësve). Herë pas here, Praktika.al mund të mbledhë gjithashtu informacione personale dhe/ose të dhëna shtesë nga ju në lidhje me konkurset, sondazhet ose ofertat speciale.

Vetëm personeli i autorizuar i Praktika.al do të lejohet të hyjë në informacionin dhe të dhënat tuaja personale dhe Praktika.al nuk do t’i japë këto informacione dhe të dhëna personale palëve të treta, me përjashtim të rrethanave të renditura në seksionin e titulluar “Zbulimi ose transferimi i Të dhënat” më poshtë.

 

Zbulimi ose transferimi i të dhënave

Praktika.al pranon të marrë të gjitha hapat praktike për të mbajtur të gjitha informacionet personale dhe të dhënat e Përdoruesve konfidenciale dhe/ose të pazbuluara, duke iu nënshtruar sa më poshtë.

Në përgjithësi, Praktika.al do të zbulojë dhe/ose transferojë informacionin dhe/ose të dhënat tuaja personale personelit dhe stafit të Praktika.al me qëllim të ofrimit të shërbimeve për ju dhe klientët e Praktika.al që kanë bërë kërkesa specifike për një informacion të tillë dhe/ose të dhëna me pëlqimin tuaj paraprak. Megjithatë, Praktika.al mund të zbulojë dhe/ose transferojë këto informacione dhe/ose të dhëna palëve të treta në rrethanat e mëposhtme:

 • kur informacioni dhe/ose të dhënat zbulohen dhe/ose transferohen te ndonjë palë e tretë ose ofrues shërbimi të jashtëm, të cilët janë autorizuar nga Praktika.al për të përdorur informacione dhe/ose të dhëna të tilla dhe që do të lehtësojnë shërbimet në faqe, sipas rregullave të konfidencialitetit;
 • kur informacioni dhe/ose të dhënat zbulohen dhe/ose transferohen te çdo agjent, filial ose bashkëpunëtor i Praktika.al, të cilët janë autorizuar rregullisht nga Praktika.al për të përdorur këto informacione dhe/ose të dhëna;
 • kur lejohet sipas “Kushtet dhe termat e kërkimit të talenteve” (shih seksionin më poshtë);
 • ku Praktika.al duhet të mbrojë dhe mbrojë të drejtat dhe pronën e saj;
 • aty ku Praktika.al e konsideron të nevojshme ta bëjë këtë në mënyrë që të jetë në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, duke përfshirë pa kufizim pajtueshmërinë me një proces gjyqësor, urdhër gjykate ose proces ligjor;
 • aty ku Praktika.al e sheh të nevojshme për të ofruar produktet dhe shërbimet që ne ofrojmë dhe për të kultivuar një përvojë pozitive përdoruesi; dhe/ose
 • aty ku Praktika.al e sheh të nevojshme për të ruajtur dhe/ose përmirësuar shërbimet në Faqe.

Duke përdorur faqen, ju konsiderohet se keni rënë dakord, keni dhënë pëlqimin dhe keni autorizuar Praktika.al për të zbuluar dhe/ose transferuar informacionin dhe të dhënat tuaja personale në rrethanat e përmendura më lart, si dhe për çdo transferim informacioni (përfshirë Informacionin) jashtë vendit tuaj.

 

Punëdhënësit në Praktika.al dhe Aplikimet në pozicionet e lira të praktikës/punës

Kryerja e një aplikimi online për një shpallje të një pozicioni të lirë pune/praktike në faqe është një shërbim falas dhe opsional që kërkon nga ju të plotësoni fushat e detyrueshme (për shembull emrin, mbiemrin, telefonin dhe emailin) në mënyrë që Punëshënësit  të mund të identifikojnë dhe kontaktojnë aplikantët. Kur aplikoni për një shpallje pune në faqe, aplikimet, duke përfshirë bashkëngjitjet dhe letrat motivuese:

 • i përcillen drejtpërdrejt punëdhënësit dhe/ose përfaqësuesit të saj të emëruar; dhe/ose
 • ruhet në Panelin e Punëdhënësve të Praktika.al në emër të Punëdhënësit.

Paneli i Punëdhënësve u lejon kompanive të menaxhojnë me lehtësi dhe efektivitet procesin e tyre të rekrutimit nëpërmjet aplikacionit mobile ose aplikacionit në ueb të vënë në dispozicion nga Praktika.al.

Duke aplikuar në një pozicion të shpallur në Faqe, ju kërkoni që Praktika.al t’ia kalojë informacionin që ju jepni kompanisë përkatëse dhe/ose përfaqësuesit të saj të emëruar. Çdo pyetje që keni në lidhje me një pozicion të shpallur në Praktika.al, aplikimi juaj online dhe/ose statusi i aplikimit tuaj duhet t’i drejtohen drejtpërdrejt kompanisë ose agjentit të saj të emëruar, jo Praktika.al.

Çdo informacion personal i ruajtur nga Praktika.al si pjesë e aplikimit tuaj do të përdoret vetëm në përputhje me këtë Deklaratë Privatësie. Përdorimi i informacionit tuaj (personal ose ndryshe) nga kompanitë nuk është nën kontrollin e Praktika.al dhe nëse keni ndonjë pyetje rreth mënyrës se si një kompani përdor informacionin tuaj personal ose dëshironi të kërkoni akses në çdo informacion personal që ju keni dërguar si pjesë të një aplikacioni ose që u është dhënë atyre si pjesë e një profili të Praktika.al (siç përcaktohet më poshtë), ju keni të drejtë të kontaktoni drejtpërdrejt me atë Kompani.

 

Profili i Praktika.al

Praktika.al u ofron të gjithë përdoruesve të regjistruar mundësinë e krijimit të një profili personal Praktika.al (“Profili Praktika.al”). Një profil i Praktika.al mund të përfshijë një rezyme, histori punësimi dhe arsimimi, detajet e kontaktit, kompetencate dhe aftësitë, pritjet e pagave dhe vendndodhjet e preferuara të vendeve të punës apo industritë. Kompanitë e miratuara nga Praktika.al mund të kërkojnë në bazën e të dhënave të Profilit të Praktika.al për të gjetur dhe kontaktuar kandidatët përkatës.

Kompanitë që përdorin ftesat qw jut w aplikoni aplikuar për funksionin e praktikws/punës do të kenë akses në informacionin tuaj të kontaktit vetëm nëse i përgjigjeni drejtpërdrejt ftesës që ju është dërguar.

Nëse i jeni përgjigjur një ftese të dërguar nga një kompani ose keni aplikuar për praktikë/punë direkt në faqe duke përdorur profilin tuaj, ajo kompani do të ketë qasje në profilin tuaj të përditësuar, duke përfshirë detajet tuaja të kontaktit (siç përditësohen nga ju herë pas here).

Të gjitha informacionet e dhëna gjatë krijimit të një profili në Praktika.al (përfshirë emrin tuaj, CV, adresën e emailit, numrat e telefonit, historikun e punësimit dhe arsimimit) mund të përdoren nga Praktika.al me qëllim të përmirësimit të mundësive të vendosjes për ju ose për përshtatjen e produkteve specifike për ju.

Aty ku krijoni një Profil Praktika.al në Praktika.al, ju pranoni që profili juaj të shikohet dhe/ose të aksesohet nga Kompanitë që përdorin platformën tonë.

Si Përdorues i Regjistruar, ju mund të modifikoni profilin tuaj në Praktika.al, CV-në tuaj ose të modifikoni opsionet e privatësisë në lidhje me profilin tuaj në Praktika.al në çdo kohë, duke shkuar në hapësirën Profili im.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni të pastroni plotësisht profilin tuaj në Praktika.al. Megjithatë, profilet e pastruara të Praktika.al mund të ruhen nga Praktika.al në sisteme testimi ose rezervë për një periudhë të caktuar kohore(30 ditë). Praktika.al rezervon të drejtën të çaktivizojë ose pastrojë një Profil të Praktika.al në çdo kohë sipas gjykimit të tij.

Kompanive që postojnë pozicione të lira praktike/pune në Praktika.al u kërkohet nga Praktika.al të respektojnë të gjitha ligjet dhe detyrimet përkatëse në lidhje me përdorimin dhe zbulimin e informacionit personal. Përdorimi i informacionit tuaj (personal ose jo) nga këto Kompani nuk është nën kontrollin e Praktika.al dhe ne nuk mund të pranojmë përgjegjësinë për sjelljen e këtyre kompanive.

 

Ruajtja e CV-së(profili) tuaj

Ju mund të zgjidhni të ruani CV-të në llogarinë tuaj në Praktika.al dhe t’i përdorni ato CV kur aplikoni për një pozicion.

Për t’u ofruar Kompanive informacionin më të rëndësishëm rreth jush, informacionet e rrjeteve sociale (përfshirë por pa u kufizuar në profilet e GitHub ose LinkedIn) që ju ofroni mund të skanohen gjithashtu nga Praktika.al dhe përmbajtja përkatëse mund t’u shfaqet kompanive. Nëse nuk dëshironi që përmbajtja nga rrjetet sociale t’u shfaqet kompanive, mos jepni informacione për rrjetet sociale. Për më shumë informacion se si do të përdoret CV-ja juaj, shihni më lart nën titullin “Profili i Praktika.al”.

 

Abonimi i buletinit/ Materialeve promovuese/ Materiale të Marketingut

Praktika.al mund t’u dërgojë herë pas here anëtarëve dhe Përdoruesve të faqes buletine, informacione për hapjen e vendeve të praktikës/punës dhe materiale marketingu bazuar në të dhënat personale dhe të dhënat që ata kanë dhënë në Praktika.al. Praktika.al mund të përdorë të dhënat tuaja në marketing të drejtpërdrejtë dhe Praktika.al kërkon pëlqimin tuaj (i cili përfshin një tregues pa kundërshtim) për këtë qëllim. Në lidhje me këtë, ju lutemi vini re se:

Emri juaj dhe fjalëkalimi juaj i hyrjes, detajet e kontaktit, data e lindjes, vendi i banimit, kombësia, niveli arsimor dhe përvoja e punës mund të përdoren herë pas here nga Praktika.al dhe/ose personeli ose stafi i tij i autorizuar në marketing i drejtpërdrejtë;

mund të marketohen kategoritë e mëposhtme të shërbimeve, produkteve:

– Shërbimet e kërkimit të praktikës/punës të ofruara nga Praktika.al

– kurse të ndryshme, programe dhe mundësi karriere;

– evente të organizuara nga Praktika.al, duke përfshirë por pa u kufizuar në kurse, seminare dhe konkurse;

– programet e shpërblimit, besnikërisë ose privilegjimit dhe produktet dhe shërbimet e lidhura me to;

– oferta speciale duke përfshirë kuponat, zbritjet, ofertat e blerjeve në grup dhe fushatat promovuese;

 

Kërkesë për korrigjimin e të dhënave

Ju keni të drejtë të kërkoni akses ose të bëni ndryshime në të dhënat tuaja personale dhe të dhënat e mbajtura me Praktika.al duke kontaktuar Praktika.al duke përdorur të dhënat e kontaktit të përcaktuara në seksionin e titulluar “Kërkesat”. Në varësi të paragrafit të mëposhtëm, ju mund të modifikoni, ndryshoni ose fshini informacionin dhe të dhënat tuaja personale në çdo kohë duke u identifikuar në seksionin “Profili im” të faqes.

Në rast se dëshironi të aksesoni ose ndryshoni informacionin dhe të dhënat tuaja personale, Praktika.al mund t’ju kërkojë të jepni të dhëna personale për të verifikuar identitetin tuaj.

Praktika.al do t’i përgjigjet kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse Praktika.al nuk mund t’i përgjigjet kërkesës tuaj brenda tridhjetë (30) ditëve nga marrja e kërkesës suaj, Praktika.al do t’ju informojë me shkrim brenda tridhjetë (30) ditëve nga koha në të cilën Praktika.al do të jetë në gjendje të përgjigje sipas kërkesës suaj. Aty ku lejohet ligjërisht, nëse Praktika.al nuk është në gjendje t’ju ofrojë ndonjë të dhënë personale ose të bëjë një korrigjim të kërkuar nga ju, ne përgjithësisht do t’ju informojmë për arsyet pse nuk jemi në gjendje ta bëjmë këtë.

 

Cookies

Praktika.al nuk mbledh asnjë informacion personalisht të identifikueshëm nga ju gjatë vizitës dhe shfletimit të Faqes. Kur hyni në Faqe, Praktika.al regjistron vetëm vizitat tuaja dhe nuk mbledh të dhënat ose të dhënat tuaja personale. Softueri i serverit të faqes do të regjistrojë gjithashtu emrin e domain, serverin, adresën dhe do të gjurmojë faqet që vizitoni dhe do t’i ruajë këto informacione në “cookies” dhe do të mbledhë dhe ruajë informacione të tilla si adresat e protokollit të internetit (IP), llojin e shfletuesit, faqet referuese/dalëse , sistemin operativ, vulën e datës/kohës dhe të dhënat e transmetimit të klikimeve në skedarët e regjistrit. Të gjitha këto bëhen pa e ditur ju se po ndodhin.

Ju mund të zgjidhni të pranoni ose refuzoni cookie-t. Shumica e shfletuesve të uebit pranojnë automatikisht cookie-t, por ju mund të modifikoni cilësimet e tyre individuale të shfletuesit për të refuzuar skedarët. Megjithatë, duhet të kini parasysh se çaktivizimi i skedarëve të cookies në shfletues mund t’i pengojë ata të përfitojnë plotësisht nga faqja.

Praktika.al nuk i lidh informacionet dhe të dhënat e mbledhura automatikisht në mënyrën e mësipërme me asnjë informacion personalisht të identifikueshëm. Praktika.al në përgjithësi përdor informacione dhe të dhëna të tilla të mbledhura automatikisht për të vlerësuar madhësinë e audiencës së faqes, për të vlerësuar popullaritetin e pjesëve të ndryshme të faqes, për të gjurmuar lëvizjet tuaja dhe numrin e hyrjeve në aktivitetet promovuese dhe ngjarjet speciale të Praktika.al, për të matur trafikun modelet dhe administrimin e faqes. Informacion dhe të dhëna të tilla të mbledhura automatikisht nuk do të zbulohen përveçse në përputhje me seksionin e titulluar “Zbulimi ose transferimi i të dhënave”.

 

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Faqja mund të ofrojë lidhje me faqet e tjera të internetit të cilat nuk janë në pronësi apo kontrollim të Praktika.al. Informacioni personal dhe të dhënat nga ju mund të mblidhen në këto faqe të tjera të internetit kur ju vizitoni uebfaqe të tilla dhe përdorni shërbimet e ofruara në to. Ku dhe kur vendosni të klikoni në ndonjë reklamë ose link në Faqe që ju mundëson akses në një faqe tjetër interneti, mbrojtja e informacionit dhe të dhënave tuaja personale që konsiderohen si private dhe konfidenciale mund të ekspozohen në këto faqe të tjera të internetit.

Nëse regjistroheni në faqe nëpërmjet llogarive tuaja nga faqet e rrjeteve sociale (duke përfshirë, por pa u kufizuar në Facebook, Google dhe LinkedIn), ju do të konsideroni se keni pranuar kushtet e kësaj Deklarate të Privatësisë dhe të dhënat tuaja personale të dhëna për këto mjete rrjeti mund të merret nga Praktika.al dhe të përdoret nga Praktika.al dhe personat e autorizuar për qëllimin e ofrimit të shërbimeve dhe materialeve të marketingut për ju. Aty ku ndodh kjo, do t’ju jepet një njoftim i qartë nga këto faqe të rrjeteve sociale. Praktika.al dhe personeli i tij i autorizuar mund të kenë akses dhe të përdorin të dhënat tuaja personale të marra në këtë mënyrë, duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të kësaj Deklarate të Privatësisë.

Kjo Deklaratë e Privatësisë është e zbatueshme vetëm për Faqen. Ju kujtohet se kjo Deklaratë e Privatësisë nuk garanton asnjë mbrojtje për informacionin dhe të dhënat tuaja personale që mund të ekspozohen në faqet e internetit të ndryshme nga faqja, dhe Praktika.al nuk mban përgjegjësi për praktikat e privatësisë së faqeve të tilla të tjera të internetit. Ju rekomandohet  t’i referoheni politikave të privatësisë së faqeve të tilla të internetit përpara se të përdorni ato faqe interneti.

 

Dëshmitë

Praktika.al poston dëshmitë e përdoruesve në Faqe, të cilat mund të përmbajnë informacione të identifikueshme personalisht si emrat e përdoruesve. Praktika.al merr pëlqimin e përdoruesve përpara se të postojë dëshmitë për të postuar emrat e tyre së bashku me dëshmitë e tyre.

 

Siguria

Siguria e informacionit dhe të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për Praktika.al. Praktika.al do të përpiqet gjithmonë të sigurojë që informacioni dhe të dhënat tuaja personale do të mbrohen nga aksesi i paautorizuar. Praktika.al ka zbatuar masat e duhura elektronike dhe menaxheriale për të ruajtur, mbrojtur dhe siguruar informacionin dhe të dhënat tuaja personale.

Të gjitha informacionet dhe të dhënat personale të ofruara nga ju janë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar i Praktika.al ose palët e treta të autorizuara të tij, dhe ky personel do të udhëzohet të respektojë kushtet e kësaj Deklarate të Privatësisë kur akseson këto informacione dhe të dhëna personale. Ju mund të jeni të sigurt se informacioni dhe të dhënat tuaja personale do të ruhen vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin janë mbledhur. Ju duhet të ruani emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj unik duke i mbajtur të fshehta dhe konfidenciale dhe të mos i ndani këto detaje me askënd.

Praktika.al përdor një ofrues shërbimi të një pale të tretë për të lehtësuar transaksionet e pagesave elektronike në Faqe.

Praktika.al ndjek standardet përgjithësisht të pranuara të industrisë për të mbrojtur informacionin personal dhe të dhënat e paraqitura nga ju në Faqe, si gjatë transmetimit ashtu edhe pasi Praktika.al i merr ato. Megjithatë, asnjë metodë transmetimi përmes internetit, ose metodë e ruajtjes elektronike, nuk është 100% e sigurt. Prandaj, ndërsa Praktika.al përpiqet të mbrojë informacionin dhe të dhënat tuaja personale nga aksesi i paautorizuar, Praktika.al nuk mund të garantojë sigurinë e tij absolute.

 

Ruajtja e të Dhënave Personale

Pasi Praktika.al të ketë marrë informacionin dhe/ose të dhënat tuaja personale, ato do të ruhen në mënyrë të sigurt në sistemin Praktika.al për periudhën e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat siç përcaktohet në seksionin e titulluar “Qëllimi i Mbledhjes të të dhënave personale”. Pasi të regjistroheni, ju mund të përfundoni anëtarësimin tuaj në Faqe duke kontaktuar Praktika.al duke përdorur të dhënat e kontaktit nën seksionin e titulluar “Kërkesat”. Praktika.al mund të ruajë informacionin tuaj personal edhe pasi të keni mbyllur llogarinë tuaj nëse mbajtja është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të përmbushur kërkesat rregullatore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet midis përdoruesve, për të parandaluar mashtrimin dhe abuzimin, ose për të zbatuar këtë Deklaratë të Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit.

 

Ndryshimet në këtë Deklaratë të Privatësisë

Praktika.al rezervon të drejtën të përditësojë, rishikojë, modifikojë ose ndryshojë këtë Deklaratë të Privatësisë në çdo kohë që Praktika.al e sheh të nevojshme, ndaj ju rekomandohet ta rishikoni këtë Deklaratë Privatësie shpesh. Nëse Praktika.al vendos të përditësojë, rishikojë, modifikojë ose ndryshojë këtë Deklaratë të Privatësisë, Praktika.al do t’i postojë këto ndryshime në këtë faqe interneti dhe/ose vende të tjera sipas nevojës së Praktika.al, në mënyrë që të jeni në dijeni të informacionit të Praktika. al mbledh, si e përdor Praktika.al dhe në çfarë rrethanash.

Ndryshime të tilla në këtë Deklaratë Privatësie do të zbatohen që nga momenti që Praktika.al poston të njëjtën gjë në këtë faqe interneti. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes dhe shërbimeve në faqe do të përbëjë pranimin e ndryshimeve në këtë Deklaratë të Privatësisë.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Përditësimi i fundit: 15.02.2023